• + Game Online
   • + Mobile Game
   • Heroboom
   • PetArena
   • SF
   • xsoul
   • phukra
   • + Web Game
ร่วมงานกับเรา
   
 
Server จะปิด Maintenance
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา9.00-13.00น.
Valkyrie ON
 
   
   
 
 

กฎกติกาและข้อบังคับ

 1. ห้ามตั้งชื่อตัวละครที่ไม่เหมาะสม
  • ห้ามตั้งชื่อตัวละครที่ไม่สุภาพ หยาบคาย คำแผลง คำที่พ้องเสียงกับคำหยาบ หรือจงใจตั้งชื่อให้เหมือนหรือคล้ายกับผู้อื่นเพื่อทำการทุจริต
  • ห้ามตั้งชื่อตัวละครที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อขององค์กรใดๆ หรือชื่อของผู้มีชื่อเสียงในสังคมศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
  • ห้ามตั้งชื่อที่ผู้อื่นไม่สามารถพิมพ์ชื่อตามที่เห็น เพื่อกระซิบหาได้
 2. ห้ามใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ห้ามใช้คำพูดหรือตั้งชื่อร้านลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  • ห้ามใช้คำพูดหรือตั้งชื่อร้านที่ไม่สุภาพ หยาบคาย ลบหลู่ และให้ร้ายผู้อื่น
 3. ห้ามทำการแลกเปลี่ยน ซื้อ,ขาย,และรับเงินหรือไอเท็มในเกม รวมถึง ID ของผู้เล่น เป็นเงินสด, บัตรเติมเงิน หรือสิ่งตีราคาเป็นมูลค่าอื่นๆ นอกเกม
  • ห้ามทำการประกาศ,ตั้งร้าน หรือกระซิบหาผู้เล่นอื่นๆ ด้วยข้อความชวนเชิญซึ่งส่อไปในความหมายในข้อ 3.
  • การตั้งร้านขายของ ร้านรับของ ห้อง Chat ห้าม ใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปในร้านค้าหรือห้อง Chat ดังกล่าว
 4. ห้ามใช้บั๊ก (Bug) หรือข้อผิดพลาดของเกมในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ
 5. ห้ามใช้โปรแกรมโกง บอท หรือสูตรโกงต่าง ๆ
 6. ห้ามแอบอ้างว่าเป็นทีมงานที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท Winner Online หรือทีมงานที่เกี่ยวข้องกับเกม Seal Online หรือทีมงาน SEAL ONLINE
 7. ห้ามแจ้งความเท็จต่อทางพนักงาน
 8. การทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งในเกมและนอกเกม ในกรณีที่ผู้เล่นให้ยืม มอบ หรือโอน Item, ID และตัวละครให้แก่อีกฝ่ายโดยความเต็มใจ ผู้เล่นจะต้องใช้ความระมัดระวังและมีสติรอบคอบ หากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบในความที่เสียหายนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว ทางทีมงานเกม SEAL ONLINE จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 9. หากมีการประกาศแจ้งปิด Sever ให้ผู้เล่นทำการออกจากเกม หากผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามจนก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวละครหรือไอดีของผู้ เล่นเอง กรณีนี้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 10. ไอดีของผู้ใช้บริการทุกคนจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุก ประการ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับไอดีที่มีข้อมูลถูกต้องเท่านั้น
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม กฎ กติกา และบทลงโทษตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ทางทีมงานจะถือว่าผู้เล่นทุกคนรับทราบและยอมรับ กฎ กติกา ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

บทลงโทษ

         การใช้โปรแกรมโกงจะถูกแบนถาวร ส่วนความผิดอื่นๆ นั้นทางทีมงานจะแบนผู้เล่นตามดุลย์พินิจของทีมงานเอง ซึ่งจะดูจากการกระทำผิดนั้นๆ เป็นราย ไป การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการ Hack ข้อมูล

 1. ผู้ใช้บริการยอมรับและทราบเป็นอย่างดีว่าการใช้โปรแกรมช่วยเล่น, การดักรับ USER ID & Password ของผู้ใช้บริการอื่นๆ, การรบกวนการทำงานของServer,การเจาะเข้าระบบ, การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการอื่น และการแจกจ่ายโปรแกรมช่วยเล่นหรือโปรแกรมอำนวยความสะดวกในการกระทำความผิดดังกล่าว นอกจากเป็นความผิดตามกฎ กติกา มารยาท ฉบับนี้แล้วยังเป็นความผิดตามกฎหมาย (พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550) ซึ่งมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและปรับ ซึ่งหากเกิดการกระทำความผิดดังกล่าวขึ้นผู้ใช้บริการยอมรับเป็นการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการเพียงลำพัง และผู้ใช้บริการยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายต่างๆทุกประการเพียงลำพังโดยไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานและบริษัทแต่อย่างใด
 2. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงานตัดสินการกระทำผิดของผู้ใช้บริการ และลงโทษตามที่ระบุข้างต้นได้ทันทีเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ อนึ่ง ในกรณีอื่นนอกเหนือจากที่ระบุดังกล่าวข้างต้น ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงานมีสิทธิในการตัดสินการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการ รวมถึงบทลงโทษและการระงับใช้ ID ชั่วคราว เพื่อตรวจสอบตามที่เห็นสมควรได้ การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด
 3. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการรายใดก็ตาม ถือเป็นความผิดร้ายแรง
 4. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้ Server งานล้มเหลวหรือทำงานผิดปกติ หรือรบกวนการเชื่อมต่อ เป็นการทำลายทรัพย์สินของ บริษัท/และเจ้าของลิขสิทธิ์(ynk) เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 5. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้บุคคลอื่นไม่สามารถใช้บริการ หรือจำต้องเลิกใช้บริการหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าภายในหรือภายนอกเกม ถือเป็นการทำให้ บริษัท/และเจ้าของลิขสิทธิ์( ynk) เสียหายเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 6. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการเกม seal online plus ผู้ขอใช้บริการจำเป็นต้องรักษา USER ID และ PASSWORD เกม seal online plus ของท่านไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และผู้ใช้บริการยอมรับว่า หาก USER ID และ PASSWORD ของผู้ใช้บริการสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า บริษัท/และเจ้าของลิขสิทธิ์( ynk) และ/หรือทีมงานได้ใช้ความระมัดระวัง และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับความเสียหายดังกล่าว (รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการถูกขโมย, การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน USER ID,การถูกบุคคลอื่นขโมยหรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ (Items) ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการ USER ID เกม seal online plus เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาใดๆ/หรือความเสียหายใดๆจากการกระทำดังกล่าว จากบริษัท/และเจ้าของลิขสิทธิ์( ynk) โดยสิ้นเชิง
 7. การทำธุรกรรมใดๆในเกมส์ ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงจะใช้ความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบเหมือนการทำธุรกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง ในกรณีเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 8. บริษัทฯ/และเจ้าของลิขสิทธิ์( ynk) ขอสงวนสิทธิทุกประการในการให้บริการ, ชดใช้หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี เช่น การถูกเอาเปรียบ, การถูกหลอกลวง, ความประมาทเลินเล่อต่างๆ เช่น การไม่รักษา, ป้องกันการใช้งาน ID และ password ของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน รวมถึงการเจาะรหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการด้วยกัน
 9. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจกฎ กติกา การใช้บริการเกม seal online plus ฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากทีมงาน seal online plus หรือ บริษัท/และเจ้าของลิขสิทธิ์( ynk) ในกรณีผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน ID เกมส์ seal online plus
 10. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะไม่กระทำการใดๆ โดยอาศัยบริการหรือช่องทางจากใช้บริการเกม seal online plusที่ได้รับจากบริษัทไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกระทำการผิดกฎหมายต่างๆ หรือความสงบ เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ใช้บริการยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆเพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และหากการกระทำต่างๆ ของผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและ/หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายโดยตรงจากการกระทำของผู้ใช้บริการหรือโดยอ้อมก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทเต็มจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ทีมงานขอให้ผู้เล่นปฏิบัติบัติดังนี้ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

 1. ห้ามนำ ID ไปเล่นร่วมกับผู้อื่นเด็ดขาด ห้ามบอก ID Pass แก่ผู้อื่นหรือแลก ID กันเล่น
 2. ควรมีโปรแกรมสแกนไวรัส หรือ โทรจัน ทำการตรวจสอบและอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ
 3. หลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์อันตราย เช่น เว็บแจกโปรแกรมโกง, Software เถื่อน, Crack Keygen ต่างๆ
 4. กรุณาอย่า Download ไฟล์อันไม่มีที่มา หรือไฟล์ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยเล่น เพราะผู้ทำโปรแกรมอาจจะใส่โปรแกรม ดักคีย์บอร์ดเอาไว้
 5. อย่าหลงเชื่อ ผู้ที่แอบอ้างว่าเป็น GM ซึ่งเข้ามาขอของในเกมหรือ Password เพราะทีมงานจะไม่ขอ Password และของในเกมเด็ดขาด
 6. การแลกเปลี่ยนไอเทมระหว่างผู้เล่นด้วยกัน ผู้เล่นต้องมีความรอบคอบ ตรวจสอบให้แน่นอนก่อน และไม่ส่งไอเทมให้ผู้ที่ไม่รู้จัก เช่นการ "ขอยืมของ"